19

Bergkristall (Form 4; 0,91 x 0,70 x 0,25),

Apollon Kitharodos, 1.–2. Jh. n. Chr.